Avrupa Birliği Hukuku: Büromuz, Avrupa Şirketi, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Gümrük Birliği çerçevesinde malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

AİHM başvuruları: Büromuz, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 numaralı protokolden doğan mülkiyet ihlalleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava hizmeti vermektedir.

Banka Hukuku: Bankalar Hukuku alanındaki uzmanlığı sebebiyle, banka Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmış olan Büromuz ortağı Av. Merâl KESKİN, müvekkillerimize bu alanda danışmanlık yapmaktadır.

Ceza Hukuku: Yönetim Kurulu üyelerinin ve diğer üst düzey yöneticilerin yasalardan doğan cezai sorumluluk sebebiyle açılan davaları, ceza huku uzmanları ile birlikte Büromuz takip etmektedir.

Gayrimenkul Hukuku: Gayrimenkul alım-satımı, satış vaadi, intifa, sükna, muvazaa, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, ipotek, kira, tahliye, yönetim planı, kira, gayrimenkul yatırım ortaklığı alanlarında hizmet veren büromuz, İstanbul’un sayılı alışveriş merkezleri, ofis ve rezidans kulelerinin yönetim planları ve şirketleşmelerini gerçekleştirmiştir.

Özelleştirme: Av. Merâl Keskin, ilk Türk petrol dağıtım şirketi olan POAŞ’ın, ilk Türk Petrol Rafineri Şirketi POAŞ’ın ve Türkiye’nin ilk Petrokimya Sanayisi Şirketi Petkim’in ilk faz özelleştirilmeleri başta olmak üzere bunun gibi çeşitli özelleştirme dosyalarında, Özelleştirme İdaresi’ne hukuk danışmanlığı yapmıştır.

Rekabet Hukuku: Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun yasallaşmasından sonra Şirket evlilikleri başta olmak üzere çeşitli anlaşmalar ve ticari faaliyetler nedeniyle Rekabet Kurumundan alınması gereken izinler, başvurular ve rekabet ihlallerine ilişkin süreçte Büromuz kapsamlı hukuki servis vermektedir.

Serbest Bölgeler: Bu bölgelerde faaliyet gösterecek şubelerinin açılmasını veya serbest bölge merkezli şirketlerin kuruluşunu gerçekleştirmekteyiz.

Sermaye Piyasası Hukuku: Av. Merâl KESKİN, Türkiye’nin ilk menkul kıymetler şirketi kuruluşu, ilk halka arz, ilk tahvil ihracı, Holdingleşme çalışmalarına katılmıştır. Av. Merâl KESKİN, Sermaye Piyasası Kanunu ve Halka Arz mevzuatının ilk taslağının kaleme alınması çalışmalarına katılmıştır.

Sözleşme Müzakereleri: Büromuz yatırımcıların hertürlü alım-satım, know how, lisans, distribütörlük, joint-venture, kredi gibi her türlü ticari sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve hazırlanması hizmetlerini vermektedir.

Spor Hukuku: Spor menajerlik sözleşmelerinin müzakerelerinde ve hazırlanmalarında Büromuz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketler Hukuku: Büromuz şirket kuruluşu, nevi değiştirme, birleşme, devralma, iflâs ertelemesi ve tasfiye başta olmak üzere yabancı sermayeli şirketlerin şubelerinin açılması, serbest bölgede şirket kuruluşu, gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Türk ve yabancı sermaye gruplarının müştereken kuracakları şirketlere ait ortaklık yapısının oluşturulması, paysahipleri sözleşmesinin hazırlanması, şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi, Büromuz uzmanlık alanları arasındadır.

Bir stadyumun şirkete ayni sermaye olarak konulması, yabancı bir bankanın tasfiyesi operasyonlarını Av. Merâl KESKİN Türk Hukukunda ilk defa gerçekleştirmiştir.

Büromuz, irtibatlı olduğu bürolar aracılığıyla pek çok ülkede şirket kuruluşu hizmeti vermektedir.

Tasarruf Mevduat ve Sigorta Fonu alanında ihtilaflarda danışmanlık: Ekonomik krizlerin ardından el konulan bankalar ve iştirakleri dolayısıyla pek çok hukuki ihtilaf doğmuştur. Büromuz 1999 yılından beri bu ihtilaflar nedeniyle şirketlere ceza ve özel hukuk alanlarında kapsamlı danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Uluslararası Tahkim: Büromuz Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye’nin üyesidir. Milletlerarası Tahkimde görülen önemli davalarda hizmet vermiş olan Büromuz, bu alanda birikimi olan az sayıdaki Türk Hukuk Bürolarındandır.

Uluslararası Ticaret ve Dünya Ticaret Örgütü: Uluslararası Ticareti düzenleyerek, malların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılmasından, devlet yardımları ve kamu ihalelerine kadar pek çok alanı düzenleyen ve Dünya Ticaret Örgütü Hukuku alanında Büromuz danışmanlık hizmeti veren nadir hukuk bürolarından birisidir.

Vatandaşlık: İrtibatlı olduğumuz Kanada’nın önde gelen vatandaşlık hukuku bürolarıyla Kanada vatandaşlığı almak isteyen gerçek kişilere ve Kanada’da yatırım yapmak isteyen tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Eşler arası mal rejimi sözleşmeleri ve boşanma protokolleri: Büromuz, evlilik öncesi yahut evlilik içinde eşler arasında uygulanacak mal rejimini düzenleyen sözleşmeleri hazırlamaktadır. Boşanma protokolleri görüşmeleri yürütülmesi ve boşanma davalarının sonuçlandırılması da Büromuz faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Büromuz ayrıca, miras hukuku, boşanma, vakıflar ve milli eğitim mevzuatı alanlarında da çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından birisine ilköğretim mevzuatı değişikliğinin gerekli kıldığı hukuki yapıyı oluşturmuş ve 2001 yılından beri bu kuruma hukuki danışmanlık vermektedir.